www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—
SLOVENSKÝ TEXT VÝSLOVNOSŤ PINYIN ZJEDNODUŠENÁ ČÍNŠTINA TRADIČNÁ ČÍNŠTINA
ZÁKLADNÉ VETY 基本句子
ja
ty
Vy (vykanie) nǐn
on
ona
ono
my wǒmén 我们 我們
vy nǐmén 你们 你們
oni,ony tāmén 他们,她们 他們,她們
Dobrý deň! Nǐ hǎo! 你好! 你好!
Ako sa máte? Nǐ hǎo ma? 你好吗? 你好嗎?
dovidenia zài jiàn 再见 再見
prepáčte, je mi ľúto duì bù qǐ 对不起 對不起
prosím qǐng
prepáčte (keď chcem položiť otázku) Qǐng wèn… 请问 請問
Ďakujem Vám! Xièxie nǐ! 谢谢你! 謝謝你!
Prepáčte, že som Vás obťažoval! Má fàn nǐ le. 麻烦你了。 麻煩你了。
Niet za čo! Bú yòng xiè. 不用谢。 不用謝。
ZÁKLADNÉ OTÁZKY 常用问句
Kde je X ? X zaì nǎr? X 在哪儿? X 在哪兒?
Kde je vlaková stanica? Huǒchēzhàn zài nǎr? 火车站在哪儿? 火車站在哪兒?
Kde je najbližšie X? Zuìjìnde X zaì nǎr? 最近的X在哪儿? 最近的X在哪兒?
Kto je X ? X shì shuí? X是谁? X是誰?
Ty si kto? Nǐ shì shéi? 你是谁? 你是誰?
Čo je X? X shì shénme? X是什么? X是什麽?
Čo je to/tamto? Zhè/nà shì shénme? /那是什么? /那是什麽?
Prečo? Weìshénme? 为什么? 爲什麽?
Prečo dnes nechodia autobusy? Weìshénme jīntiān méiyǒu chē? 为什么今天没有车? 爲什麽今天沒有車?
Kedy? Shénme shíhou? 什么时候? 什麽時候?
Kedy odchádza autobus? Chē shénme shíhou kāi? 车什么时候开? 車什麽時候開?
Koľko je hodín? Xiànzài jǐ diǎn le? 现在几点了? 現在幾點了?
Koľko stojí X ? X dūoshǎo qián? X多少钱? X多少錢?
Koľko ich je?:
a. ak ich má byť zopár jǐge 几个? 幾個?
b. ak ich má byť veľa dūoshǎoge 多少个? 多少個?
Môžem? Je to v poriadku? Xíngbùxíng? Xíng ma? 行不行? 行吗? 行不行? 行嗎?
Hovoríte po slovensky? Nǐ huì shuō sīyǔ ma? 你会说斯语吗? 你會說斯語嗎?
Hovoríte po anglicky? Nǐ huì shuō yīngyǔ ma? 你会说英语吗? 你會說英語嗎?
prosím pomôžte mi qǐng bāng wǒ 请帮我 請幫我
Chcem X Wǒ xiǎng yào X 我想要X 我想要X
Chcel by som X Wǒ xǐhuān X 我喜欢X 我喜歡X
Prosím dajte mi X Qǐng gěi wǒ X 请给我X 請給我X
ODPOVEDE NA ZÁKLADNÉ OTÁZKY 常用答复
Variácie slovenského áno:
správne duì
dobre hǎo
áno shì
O.K. xíng
je, sú yǒu
Variácie slovenského nie:
nesprávne bùduì 不对 不對
nie sú, nie je meíyǒu 没有 沒有
to nejde bùxíng 不行 不行
zle bùhǎo 不好 不好
Ostatné odpovede: 其他答复: 其他答復:
Prepáčte, ale ja Vám nerozumiem. Duìbùqǐ, wǒ tīng bùdǒng. 对不起,我听不懂 對不起,我聽不懂
Neovládam mandarínčinu. Wǒ búhuì shuō pǔtōnghuà. 我不会说普通话 我不會說普通話
Neviem. Wǒ bùzhīdào. 我不知道 我不知道
Nerozumiem. Wǒ bùmíngbai. 我不明白 我不明白
VŠEOBECNÝ ZÁUJEM 基本兴趣
Akej si národnosti? Nǐ shì nǎ guó rén? 你是哪国人? 你是哪國人?
Som Slovák. Wǒ shì Sīluǒfákèrén. 我是斯洛伐克人。 我是斯洛伐克人。
Slovák Sīluǒfákèrén 斯洛伐克人 斯洛伐克人
Čech Jiékèrén 捷克人 捷克人
Maďar Xǘnyálìrén 旬牙利人 旬牙利人
Poliak Bōlánrén 波兰人 波蘭人
Rus Éguórén 俄国人 俄國人
Juhoslovan Nánsīlāfúrén 南斯拉夫人 南斯拉夫人
Číňan Zhōngguórén 中国人 中國人
Ako a voláte? Nǐn guì xìng? 您贵姓? 您貴姓?
Moje priezvisko je X a moje meno je Y. Wǒ xìng X, míngzi jiào Y. 我姓X,名字叫Y 我姓X,名字叫Y
Koľko máte rokov? Nǐ jīnnián duōdà suìshu le? 您今年多大岁数了? 您今年多大歲數了?
Mám X rokov. Wǒ X suì le. X岁了。 X歲了。
PRAKTICKÉ POTREBY 日常需要
Kde je WC? Cèsuǒ zaì nár? 厕所在哪儿? 厠所在哪兒?
dámske
pánske nán
cestovná kancelária lǚxíngshè 旅行社 旅行社
Čínska banka (Bank of China) Zhōngguó yīnháng 中国银行 中國銀行
pošta yóujú 邮局 郵局
poste restante cúnjú hòu líng 存局候领 存局候領
verejný telefónny automat gōngyòng diànhuà 公用电话 公用電話
fax chuánzhēn 传真 傳真
e-mail (elektronická pošta) diànzǐyóujiàn 电子邮件 電子郵件
kníhkupectvo Xinhua Xīnhuá shūdiàn 新华书店 新華書店
kníhkupectvo so zahraničnou literatúrou Wàiwénshūdiàn 外文书店 外文書店
mapa mesta chéngshì dìtú 城市地图 城市地圖
anglické knihy yīngwénshū 英文书 英文書
policajná stanica gōngānjú 公安局 公安局
oddelenie zahraničných záležitostí wàibàn 外办 外辦
predĺženie víz yánshēn qiánzhèng 延伸签证 延伸簽證
ČÍSLA
jedna
dve èr
tri sān
štyri
päť
šesť liù
sedem
osem
deväť jiǔ
desať shí
jedenásť shíyī 十一 十一
dvanásť shíèr 十二 十二
trinásť shísān 十三 十三
štrnásť shísì 十四 十四
pätnásť shíwǔ 十五 十五
šestnásť shíliù 十六 十六
sedemnásť shíqī 十七 十七
osemnásť shíbā 十八 十八
devätnásť shíjiǔ 十九 十九
dvadsať èrshí 二十 二十
tridsať sānshí 三十 三十
štyridsať sìshí 四十 四十
päťdesiat wǔshí 五十 五十
šesťdesiat liùshí 六十 六十
sedemdesiat qīshí 七十 七十
osemdesiat bāshí 八十 八十
deväťdesiat jiǔshí 九十 九十
sto (yī) bǎi () ()
tisíc (yī) qiān () ()
desaťtisíc (yī) wàn () ()
stotisíc (yī) shíwàn ()十万 ()十萬
milión (yī) bǎiwàn ()百万 ()百萬
desať miliónov (yī) qiānwàn ()千万 ()千萬
sto miliónov 亿
číslo tri sānhào 三号 三號
tretí dìsān 第三 第三
PENIAZE
ČÍNSKA MENA 中国货币
peniaze qián
juan (písaná forma) yuán
(hovorová forma-numeratív pre juan) kuaì
jiao (desatina juanu) jiǎo
mao (hovorová forma pre jiao) māo
fen (stotina juanu) fēn
¥2.4 liǎng kuaì sì 两块四 兩塊四
¥2.04 liǎng kuaì líng sì fēn 两块零四分 兩塊零四分
¥20.04 èrshí kuaì líng sì fēn 二十块零四分 二十塊零四分
¥0.24 liǎng máo sì 两毛四 兩毛四
¥240 liǎng bǎi sì 两百四 兩百四
¥2400 liǎng qiān sì 两千四 兩千四
¥2040 liǎng qiān líng sìshí 两千零四十 兩千零四十
Chcem si zameniť peniaze. Wǒ yào huàn qián. 我要换钱。 我要換錢。
cestovný šek lǚxíngzhīpiào 旅行支票 旅行支票
kredit karta xìnyòngkǎ 信用卡 信用卡
vydať zhǎo
drobné língqián 零钱 零錢
SLOVENSKÁ MENA 斯洛伐克货币
koruna kèláng 克朗 克朗
halier hàlǐěr 哈里尔 哈裏爾
SK sīkèláng 斯克朗 斯克朗
INÉ MENY 其他货币
dolár měiyuán 美元 美元
euro oūyuán 欧元 歐元
japonský jen rìyuán 日元 日元
ČAS 时间
jedna hodina yī dīǎn zhǒng 一点钟 一點鍾
päť hodín ráno zǎoshàng wǔ diǎn 早上五点 早上五點
desať hodín doobeda shàngwǔ shí diǎn 上午十点 上午十點
štyri hodiny poobede xiàwǔ sì diǎn 下午四点 下午四點
osem hodín večer wǎnshang bā diǎn 晚上八点 晚上八點
9.38 a.m. wǎnshang jiǔ diǎn sānshíbā (fēnzhōng) 晚上九点三十八(分钟) 晚上九點三十八(分鐘)
štvrť na dvanásť shíyī diǎn yī kè 十一点一刻 十一點一刻
ráno zǎoshàng 早上 早上
doobeda shàngwǔ 上午 上午
naobed zhōngwǔ 中午 中午
poobede xiàwǔ 下午 下午
večer wǎnshàng 晚上 晚上
noc
deň báitiān 白天 白天
tri hodiny sān ge xiǎoshí 三个小时 三個小時
DNI V TÝŽDNI 星期
pondelok xīngqīyī 星期一 星期一
utorok xīngqīèr 星期二 星期二
streda xīngqīsān 星期三 星期三
štvrtok xīngqīsì 星期四 星期四
piatok xīngqīwǔ 星期五 星期五
sobota xīngqīliù 星期六 星期六
nedeľa xīngqītiān 星期天 星期天
predvčerom qiántiān 前天 前天
včera zuótiān 昨天 昨天
dnes jīntiān 今天 今天
zajtra míngtiān 明天 明天
pozajtra hòutiān 后天 後天
tri dni sān tiān 三天 三天
MESIACE V ROKU
január yīyuè 一月 一月
február èryuè 二月 二月
marec sānyuè 三月 三月
apríl sìyuè 四月 四月
máj wǔyuè 五月 五月
jún liùyuè 六月 六月
júl qīyuè 七月 七月
august bāyuè 八月 八月
september jiǔyuè 九月 九月
október shíyuè 十月 十月
november shíyīyuè 十一月 十一月
december shíèryuè 十二月 十二月
minulý mesiac shàng ge yuè 上个月 上個月
tento mesiac zhè ge yuè 这个月 這個月
budúci mesiac xià ge yuè 下个月 下個月
17.november shíyīyuè shíqī hào 十一月十七号 十一月十七號
31.december shíèryuè sānshí yī hào 十二月三十一号 十二月三十一號
ROČNÉ OBDOBIA 季节
jar chūntiān 春天 春天
leto xiàtiān 夏天 夏天
jeseň qiūtiān 秋天 秋天
zima dòngtiān 冬天 冬天
2000 èr líng líng líng nián 二零零零年 二零零零年
2004 èr líng líng sì nián 二零零四年 二零零四年
minulý rok qùnián 去年 去年
tento rok jīnnián 今年 今年
budúci rok míngnián 明年 明年
ORIENTÁCIA V MESTE 在城里
sever běi
juh nán
východ dōng
západ 西 西
na ľavo zài zuǒ biàn 在左边 在左邊
na pravo zài yòu biàn 在右边 在右邊
ulička hútōng 胡同 胡同
ulička xiāng
ulica jiē
ulica
hlavná trieda dàjiē 大街 大街
cesta yītiáolù 一条路 一條路
križovatka shízì lùkǒu 十字路口 十字路口
koniec cesty, roh lùkǒu 路口 路口
lietadlo fēijī 飞机 飛機
vlak huǒchē 火车 火車
metro dìtiě 地铁 地鐵
autobus MHD gōnggòngqìchē 公共汽车 公共汽車
priama linka zhuānxiàn 专线 專綫
alternatívna linka zhíxiàn 支线 支綫
minibus miànbāochē 面包车 麵包車
trolejbus diànchē 电车 電車
taxi chūzūqìchē 出租汽车 出租汽車
bicykel zìxíngchē 自行车 自行車
loď chuán
letisko fēijīcháng 飞机场 飛機場
predaj lístkov shòupiàochù 售票处 售票處
vlaková stanica huǒchē 火车 火車
autobusová stanica chángtúqìchēzhàn 长途汽车站 長途汽車站
zástavka autobusov chēzhàn 车站 車站
Chcem vystúpiť. Wǒ yào xià chē. 我要下车 我要下車
colnica Hǎiguān 海关 海關
úschovňa batožín xíngli jìcúnchù 行李寄存处 行李寄存處
lístok yī zhāng piāo 一张票 一張票
batožina xíngli 行李 行李
tvrdé sedadlo yìngzuò 硬座 硬座
tvrdé lôžko yìngwò 硬卧 硬臥
mäkké sedadlo ruǎnzuò 软座 軟座
mäkké lôžko ruǎnwò 软卧 軟臥
AUTOŠKOLA 驾驶学校
riadiť vozidlo jiàshǐ qìchē 驾驶汽车 駕 駛汽車
naštartovať qǐdòng 启动 啓動
zabrzdiť shāchē 刹车 刹車
stúpiť na pedál jì tàbǎn 击踏板 擊踏板
stúpiť na brzdu jì shāchē 击刹车 擊刹車
stúpiť na plyn jì yóumén 击油门 擊油門
zaradiť rýchlosť guà dǎng 挂挡 挂擋
zrýchliť, pridať rýchlosť jiāsù 加速 加速
spomaliť, znížiť rýchlosť jiǎnsù 减速 減速
ČASTI VOZIDLA 汽车的部分
NAJZÁKLADNEJŠIE ČASTI 最基本的部分
volant fāngxiàng pán 方向盘 方向盤
riadiaca páka cāozòng gǎn 操纵杆 操縱杆
kľúč od zapaľovania diǎnhuǒ zhuāngzhì de yàoshi 点火装置的钥匙 點火裝置的鑰匙
ručná brzda shǒu shāchē 手杀车 手殺車
PEDÁLE 踏 板
pedál tàbǎn 踏板 踏板
plyn yóumén 油门 油門
brzda shāchē 刹车 刹車
spojka líhéqì 离合器 離合器
NEMOTORICKÉ ČASTI 非 马 达 性 部 分
dvere mén
okná chuānghù 窗户 窗戶
kolesá chēlún 车轮 車輪
pneumatiky lúntái 轮胎 輪胎
čelné sklo qiánbōli 前玻璃 前玻璃
zadné sklo hòubōli 后玻璃 後玻璃
sedadlá chēzuò 车座 車座
karoséria chēshén 车身 車身
podvozok qìchē dǐpán 汽车底盘 汽車底盤
MOTORICKÉ ČASTI 马达性部分
motor mǎdá 马达 馬達
zapaľovanie diǎnhuǒ zhuāngzhì 点火装置 點火裝置
štartér qǐdòngqì 起动器 起動器
rýchlostná skriňa biànsùxiāng 变速箱 變速箱
prevodovka zhuǎndòngxiāng 转动箱 轉動箱
výfuk pàiqìguǎn 排气管 排氣管
klimatizácia kōngtiáo 空调 空調
kúrenie nuǎnqì 暖器 暖器
SVETLÁ
hmlovky wùdēng 雾灯 霧燈
stretávacie svetlá jìndēng (jiéchǔdēng) 近灯 (接触灯) 近燈 (接觸燈)
diaľkové svetlá yuǎndēng 远灯 遠燈
parkovacie svetlá tíngchēdēng 停车灯 停車燈
smerovka fāngxiàngdēng 方向灯 方向燈
RÝCHLOSTNÉ STUPNE 挡位
rýchlosť sùdù 1 速度 1 速度
dǎngwèi 2 挡位 2 擋位
neutrál kōngdǎng 空挡 空擋
jednička yīdǎng 一挡 一擋
dvojka èrdǎng 二挡 二擋
trojka sāndǎng 三挡 三擋
štvorka sìdǎng 四挡 四擋
päťka wǔdǎng 五挡 五擋
spiatočka nìdǎng 逆挡 逆擋
ZARIADENIE VOZIDLA 汽 车 设 备
klaksón lābā 喇叭 喇叭
stierače guāshuǐ qì 刮水器 刮水器
spätné zrkadlo hòushì jìng 后视镜 後視鏡
BEZPEČNOSTNÉ PRVKY 安 全 装 置
bezpečnostný pás ānquán dài 安全带 安全帶
airbag qìnáng 气囊 氣囊
hasiaci prístroj mièhuǒqì 灭火器 滅火器
lekárnička bèiyòng yàoxiàng 备用药箱 備用藥箱
PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY 交通规则
križovatka shízì lùkǒu 十字路口 十字路口
železničné priecestie tiělù dàokǒu 铁路道口 鐵路道口
rampy, závory lándào mù 拦道木 攔道木
jazdný pruh chēdào 车道 車道
semafor hónglǜdēng 红绿灯 紅綠燈
prechod pre chodcov báimǎ xiàn 白马线 白馬線
vojsť do križovatky jìn shízì lùkǒu 进十字路口 進十字路口
prejsť križovatku guò shízì lùkǒu 过十字路口 過十字路口
DOPRAVNÉ ZNAČKY 交 通 标 志
Daj prednosť v jazde! jiǎnsù ràngxíng 减速让行 減速讓行
Stop daj prednosť v jazde! tíngchē ràngxíng 停车让行 停車讓 行
Hlavná cesta! zhǔdào 主道 主道
Vedľajšia cesta! fùdào 副道 副道
Prejazd zakázaný! jìnzhǐ tōngxíng 禁止通行 禁止通 行
Zákaz vjazdu! jìnzhǐshǐrù 禁止驶入 禁止駛入
Prikázaný smer jazdy! guīdìng xíngshǐ fāngxiàng 规定行驶方向 規定行 駛方向
Kruhový objazd huándǎo 环岛 環島
DRUHY VOZIDIEL 车辆种类
osobné vozidlo xiǎojiāochē 小轿车 小轎車
nákladné vozidlo dàkǎchē 大卡车 大卡車
električka yǒuguīdiànchē 有轨电车 有軌電車
trolejbus diànchē 电车 電車
autobus gōnggòngqìchē 公共汽车 公共汽車
vlak huǒchē 火车 火車
DOPRAVNÁ POLÍCIA 交 警
nepovolené prekročenie rýchlosti fēifǎcháosù 非法超速 非法超速
vodičský preukaz jiàshǐ zhízhào 驾 驶 执 照 駕 駛 執 照