www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

ŠTRUKTÚRA ŠTÁTNYCH ORGÁNOV ČĽR

najvyssie cinske organy tabulka

ROZDELENIE ŠTÁTNYCH ORGÁNOV ČĽR

a. Čínske všeľudové zhromaždenie: 全国人民代表大会

Čínske všeľudové zhromaždenie je najvyšším štátnym mocenským orgánom. Jeho stálym orgánom je Komisia stálych delegátov čínskeho všeľudového zhromaždenia. Čínske všeľudové zhromaždenie a Komisia stálych delegátov čínskeho všeľudového zhromaždenia uskutočňujú zákonodarnú moc v štáte. Čínske všeľudové zhromaždenie sa skladá z vybraných zástupcov ľudu z provincií, samosprávnych oblastí, samosprávnych veľkomiest, špeciálnych správnych oblastí a armády. Každá národnostná menšina by v ňom mala mať ekvivalentné početné zastúpenie.

b. Prezident ČĽR: 中华人民共和国主席

Prezident a viceprezident je volený Čínskym všeľudovým zhromaždením. Za prezidenta alebo viceprezidenta ČĽR može byť zvolený občan ČĽR, ktorý má právo voliť a má právo zvolenia po dovŕšení veku 45 rokov. Prezident ČĽR na základe rozhodnutia Čínskeho všeľudového zhromaždenia a Komisie stálych delegátov čínskeho všeľudového zhromaždenia vyhlasuje zákony, ustanovuje a prepúšťa premiéra, vicepremiérov, členov národnej rady, ministrov jednotlivých ministerstiev, predsedov komisií, tajomníka, udeľuje štátne vyznamenania a ocenenia, vyhlasuje vstúpenie do krízoveho stavu, vyhlasuje vojnový stav, vyhlasuje mobilizáciu.

c. Národná rada ČĽR: 中华人民共和国国务院

Národná rada ČĽR je centrálna ľudová vláda, je to výkonný orgán najvyššieho štátneho mocenského orgánu. Je najvyšším štátnym výkonným orgánom, tvorí ju: premiér, vicepremiéri, členovia národnej rady, ministri jednotlivých ministerstiev, predsedovia jednotlivých komisií, guvernér ľudovej banky, generálny riaditeľ auditorského úradu a tajomník. Národnú radu riadi premiér, minsterstvá riadia ministri, komisie riadia predsedovia komisií.

d. Ústredná vojenská komisia ČĽR: 中华人民共和国中央军事委员会

Ústredná vojenská komisia ČĽR riadi celoštátne ozbojené sily. Ústredná vojenská komisia ČĽR sa skladá z prezidenta, viceprezidentov a členov komisie. Ústrednú vojenskú komisiu ČĽR riadi prezident. Prezident sa za Ústrednú vojenskú komisiu ČĽR zodpovedá Čínskemu všeľudovému zhromaždeniu a Komisii stálych delegátov čínskeho všeľudového zhromaždenia.

e. Jednotlivé stupne miestnych Všeľudových zhromaždení a jednotlivé stupne miestnych Ľudových vlád: 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府

Každá provincia (sheng), samosprávne veľkomesto (zhixiashi), okres (xian), mesto (shi), samosprávna mestská oblasť (shixiaqu), vidiecky obvod (xiang), vidiecky obvod národnostnej menšiny (minzu xiang) a obec (zhen) majú svoje Všeľudové zhromaždenie a Ľudovú vládu. Orgány jednotlivých stupňov miestnych Všeľudových zhromaždení a jednotlivých stupňov miestnych Ľudových vlád sú určené zákonom.

V ČĽR je vládna administratíva v krajine rozdelená na jednotlivé administratívne jednotky, rozdelená v 3 úrovniach podľa veľkosti: A. provincie – sheng (vrátane samosprávnych oblastí – zizhiqu a samosprávnych veľkomiest – zhixiashi), B. okresy – xian (vrátane miest – shi), C. vidiecke obvody – xiang (vrátane obcí – zhen). Na každej administratívnej úrovni v krajine je ustanovené miestne všeľudové zhromaždenie a miestna ľudová vláda.

Všeľudové zhromaždenie na každej administratívnej úrovni krajiny predstavuje orgán miestnej štátnej autority a má úlohu rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach v rámci svojej administratívnej úrovne v krajine.

Ľudová vláda na každej administratívnej úrovni krajiny predstavuje miestny výkonný orgán štátnej moci. Miestne orgány ľudovej vlády podliehajú miestnym orgánom všeľudového zhromaždenia a nadriadeným orgánom ľudovej vlády a týmto orgánom sa zodpovedajú zo svojej práce a podávajú im správy o výkone svojej činnosti. Vďaka tomuto systému sú centrálne riadené čínskou národnou radou – guowuyuan.

f. Samosprávne orgány samosprávnych oblastí národnostných menšín: 民族自治地方的自治机关

Samosprávne orgány samosprávnych oblastí národnostných menšín sú všeľudové zhromaždenia a ľudová vláda na úrovni samosprávnej oblasti, samosprávneho kraja, samosprávneho okresu.

g. Ľudový súd a ľudová prokuratúra: 人民法院和人民检察院

Ľudový súd je súdnym a trestným orgánom ČĽR. V ČĽR sú zriadené miestne ľudové súdy a Najvyšší ľudový súd. Najvyšší ľudový súd sa zodpovedá Čínskemu všeľudovému zhromaždeniu a Komisii stálych delegátov čínskeho všeľudového zhromaždenia, miestne ľudové súdy sa zodpovedajú vždy svojmu nadriadenému orgánu.

Ľudová prokuratúra je dozorným orgánom súdnictva ČĽR. V ČĽR je zriadená Najvyššia ľudová prokuratúra a ľudové prokuratúri na miestnych úrovniach, miestne vojenské prokuratúri a iné odborné orgány prokuratúr. Najvyššia ľudová prokuratúra je najvyšším dozorným orgánom súdnictva ČĽR a zodpovedá sa Čínskemu všeľudovému zhromaždeniu a Komisii stálych delegátov čínskeho všeľudového zhromaždenia. Miestne ľudové prokuratúri sa zodpovedajú svojim nadriadeným orgánom.